Faser

Faser er det nederste lag i bygningsmodellen. Faser er laget under byggevarer. En fase består af en række miljøindikatorer.

LCAbygs bibliotek indeholder også en række faser som SKAL knyttes til den oprettede byggevare. Det er i faserne den egentlige data for miljøpåvirkningen er placeret. En byggevare skal have tilknyttet A1-A3 fasen samt mindst én C fase før den indgår i det samlede miljøregnskab.

Det anbefales, at der ikke ændres i biblioteket og derved sammensætningen af byggevarernes faser, dog er det selvfølgelig muligt at oprette produktspecifikke eller branchespecifikke byggevarer ved at oprette og tilføje faser fra fx en EPD. Da EPD'er er tredjeparts verificerede, anbefales det ikke at der ændres i den data. Nogle ældre EPD’er mangler dog EoL (end-of-life) faser, og det kan derfor være nødvendigt, at tilføje denne fase ud fra en byggefaglig vurdering. Her kan det generiske biblioteket i LCAbyg være behjælpeligt.

Du har mulighed for at oprette faserne: fremstilling (A1-3), affaldsbehandling (C3), bortskaffelse (C4), samt potentialet for genbrug, genanvendelse, og nyttiggørelse (D). Fremstillingsfaserne indeholder data om miljøpåvirkninger ved produktion af byggevaren, mens byggevarens EoL (C3-4) refererer til, hvad der sker ved byggevarens endte levetid, fx bortskaffelse, genanvendelse.

LCAbyg's bibliotek består af en del fase som kan bruges, eller du kan oprette dine egne. Hvis du højre-klikker på faselisten, men ikke på en af faserne kommer der en pop-up hvor du kan tilføje en ny fase.

Hvis du højre-klikker på en fase vil du få en liste af muligheder for at redigere den.

Hvis du klikker og holder musen på en fase indtil den bliver lyseblå vil du kunne trække og ændre rækkefølgen af faser i byggevaren.

Indtastninger

Faser har en række indtastninger der har betydning for din beregning. For faser, der allerede er oprettet vil du se disse felter ude i højre side, som vist på Figur 1. Disse felter er redigerbare, hvis fasen har bruger som kilde. Hvis du opretter en ny fase vil felterne, hvor informationerne skal indtastes stå i en pop-op som vist i Figur 2.

Bemærk: Hvis en fase har en kilde der ikke er Bruger, eller befinder sig i et låst scenarie, vil alle indtastningerne på fasen være låste. Den letteste måde at få adgang til at redigere den på er ved at Dupliker og erstat den.

Figur 1

Figur 2

Hovedkategori

Hovedkategorien er den overordnede kategori for en fase. Den hjælper med at finde en fase igen i biblioteket. Du vil ikke kunne ændre hovedkategorien direkte i sidepanelet, men skal i stedet bruge aktionen Skift kategori i aktionsbaren.

Mellemkategori

Mellemkategorien er en underkategori til hovedkategorien for en fase. Den hjælper med at finde en fase igen i biblioteket. Du vil ikke kunne ændre mellemkategorien direkte i sidepanelet, men skal i stedet bruge aktionen Skift kategori i aktionsbaren.

Underkategori

Underkategorien er den nederste kategori for en fase. Den hjælper med at finde en fase igen i biblioteket. Du vil ikke kunne ændre underkategorien direkte i sidepanelet, men skal i stedet bruge aktionen Skift kategori i aktionsbaren.

Beskrivelse

Her kan du skrive noter omkring din fase. Disse noter kan oversættes hvis du klikker på oversættelsesknappen. Beskrivelsen er primært beregnet til eget brug.

Du kan kun vælge en given fase's beskrivelse hvis konstruktionen og byggevaren som fasen er føjet til og fasen selv har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie.

Medtages i beregningen

Medtages i beregningen bestemmer om en fase er medtaget i beregningen. Hvis du vælger ikke at medtage den vil den blive grå i bygningsmodellen.

Om din fase bliver medtaget i beregningen, er unik for den givne fase i den placering den er sat ind i din bygningsmodel. Hvis du vælger at din fase ikke skal medtages i beregningen, vil den stadig kunne blive medtaget andre steder i din bygningsmodel.

Hvis bygningsdelen, konstruktionen eller byggevaren som din valgte fase er sammen med, ikke er medtaget i beregningen vil Medtages i beregningen checkboksen være et minus i stedet for et checkmark. Det betyder at den ikke bliver regnet med.

Du kan kun vælge om en given fase medtages i beregningen hvis konstruktionen og byggevaren som fasen er føjet til, har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie. Du kan godt ændre om fasen medtages i beregningen selvom fasen har kilden Bruger.

Fase

Fasen specificerer hvilken fase der er indtastet. Du vil kunne vælge mellem: Fremstilling (A1-3), affaldsbehandling (C3), bortskaffelse (C4), samt potentialet for genbrug, genanvendelse, og nyttiggørelse (D). Faserne knytter sig til den europæiske standard EN15804.

Faseenhed

Vil oftest svare til den deklarerede enhed eller funktionel enhed beskrevet i EPDen.

Vælg den enhed som du ønsker materialet opgjort i ved fremtidig brug af den byggevare der indeholder denne fase. Det er muligt at vælge faseenheden til en af følgende enheder: kg, m, m², m³ eller stk. Når en byggevare oprettes, vil faseenheden være mulig at vælge som enhed for byggevaren.

Bemærk: Vælges faseenheden til noget andet end den deklarerede enhed, skal man være opmærksom på de faktorer, der beskrives i de følgende afsnit.

Standard

Vil ofte stå i filnavnet hvis EPDen er en Pdf. Eller under beregningsgrundlag i starten af EPDen.

Vælg hvilken EPD-standard datasættet er udført efter. EN15804+A1 eller EN15804+A2.

Bemærk: Ved anvendelse af miljødata fra standarden EN15804+A2 vil projektet være baseret på data fra to forskellige standarder (EN15804+A1 og EN15804+A2), og resultater for andre indikatorer end GWP kan derfor ikke sammenlignes eller summeres.

Indikatorenhed

Skal ALTID svare til den deklarerede enhed angivet i EPDen.

Den enhed indikatorerne er beregnet pr., hvilket for EPDer ALTID vil være den deklarerede enhed. Det er muligt at vælge mellem følgende enheder: kg, m, m², m³ eller stk.

Bemærk: Stemmer den deklarerede enhed ikke overens med valgmulighederne for indikatorenhed må man alligevel vælge en af disse valgmuligheder og benytte indikatorfaktoren til at omregne. Se mere under indikatorfaktor.

Indikatorfaktor

Kan ikke aflæses i EPDen. Skal kun bruges, hvis deklareret enhed ikke er enten kg, m, m², m³ eller stk. Er den deklarerede enhed ingen af disse, må en omregningsfaktor beregnes og angives som indikatorfaktor.

Skal bruges i det tilfælde at den deklarerede enhed i EPDen ikke kan vælges for indikatorenheden. Er en EPD f.eks. opgivet i ton, kan man vælge kg som indikatorenhed og sætte indikatorfaktoren til 1000, da 1 ton svarer til 1000 kg. Det vil svare til at indikatorenheden sættes til 1000 kg. Indikatorværdierne skal skrives ind, som de står i EPDen pr. ton, men vil i udregningerne blive skaleret ned, så resultatet bliver 1000 gange mindre og dermed svarer til den mængde af materialet, der bliver brugt i bygningen.

Skaleringsfaktor

Benyttes, hvis en EPD dækker over flere varianter af det samme produkt. I så fald vil disse faktorer kunne findes under konverteringsfaktorer eller conversion factors. Ofte er faktorerne angivet i en tabel. Er de ikke angivet skal faktoren være 1.

Indtast en eventuel skaleringsfaktor, hvis miljøpåvirkningerne i EPDen skal skaleres for at svare til et
specifikt produkt. Fremgår der ikke en skaleringsfaktor af EPDen sættes den til 1.

Nogle EPDer, f.eks. isolering eller nogle betonelementer, har materialespecifikationer, som vil give en anden miljøpåvirkning, hvis de ændres. F.eks. kan den samme type isolering findes i forskellige variation med skiftende kompressionsstyrke. Dette vil resultere i forskellige miljøpåvirkninger for hver variant, men da der er tale om det samme materiale vil det være nok at have miljøpåvirkningen for én variant og blot op- eller nedskalere med en faktor for at få påvirkningen for de andre varianter.

I nedenstående skema ses et eksempel på skaleringsfaktorer for et isoleringsmateriale. Den røde boks markerer faktoren for den version af materialet som EPDen er beregnet for, S80, 38 mm. De resterende kombinationer af tykkelse og kompressionsstyrke skalerer i forhold til S80, 38 mm. Opretter man en byggevarer med faser, der svarer til S80, 38 mm, skal skaleringsfaktoren blot være 1. Ønsker man at oprette S250MX, 100 mm, kan man kopiere byggevarer og faser, men sætte skaleringsfaktoren til 6,1, som vist i den blå boks.

Ønsker man at oprette alle varianter af tykkelse og kompressionsstyrke må man oprette 12 byggevarer, hver især med unikke faser, der har forskellige skaleringsfaktorer. Det anbefales at oprette alle faser og byggevaren for den uskalerede version først og derefter kopiere og ændre værdier. Det kræver blot at man holder godt styr på navngivningen.

Bemærk: Skaleringsfaktoren skalerer kun indikator værdierne og ikke massen. Man skal derfor sørge for manuelt at gange massen med skaleringsfaktoren og indtaste denne.

Massefaktor

Aflæses ofte som masse eller densitet i EPDen. Massefaktoren skal altid være i forhold til indikatorenheden. I eksemplet skal værdien markeret med rød bruges og ikke densiteten.

Her angives vægten (i kg) pr. Indikatorenhed/deklareret enhed. Drejer datasættet sig f.eks. om en gipsplade med indikatorenheden m² kan massefaktoren være f.eks. 10, betydende at gipspladen vejer 10 kg/m². I nedenstående eksempel ses forskellige informationer for en EPD på et isoleringsmateriale. Her er både opgivet densitet og masse pr. Deklareret enhed. Da den deklarerede enhed er m², hvilket altså er indikatorenheden, skal massefaktoren være 0,56 kg/m², vist i den røde boks.

Bemærk: Hvis man ændrer skaleringsfaktor, skal massefaktoren ganges manuelt med skaleringsfaktoren.

Enhedsfaktor

Skal kun angives hvis fase- og indikatorenhed er forskellige. Kan i visse tilfælde findes i EPDen, men må ellers udregnes manuelt. Sættes automatisk til 1, hvis enhederne er ens.

Enhedsfaktor betegner her forholdet mellem indikatorenhed og faseenhed. I de tilfælde hvor faseenhed og indikatorenhed er ens, fx hvis de begge er angivet pr. m³, vil den indtastede enhedsfaktor dermed være 1 m³/m³. I tilfælde, hvor de ikke er ens, bruges enhedsfaktoren til at omregne fra indikatorenhed til faseenhed. Altså indikatorenhed pr. faseenhed.

I eksemplet fra forrige afsnit skal indikatorenheden være m², men hvis man ønsker det, kan faseenheden sættes til m³. I så fald kan værdien 0,04 m³/m², angivet i den blå kasse, bruges til at beregne enhedsfaktoren. Enhedsfaktoren skal som sagt angives som indikatorenhed (m²) / faseenhed (m³) og vi skal derfor omregne 0,04 m³/m². Dette gøres ved at dividere 1 m² med 0,04 m³, hvilket giver 25 m²/m³. 25 m² af materialet vil altså have en volumen på 1 m³. Denne faktor vil både omregne indikatorerne og massen og vil altså give mulighed for at byggevaren kan vælge både kg og m³ som enhed.

Det er ikke altid at denne information kan findes i EPDen, så det anbefales så vidt muligt at holde faseenhed og indikatorenhed ens og altså sætte enhedsfaktoren til 1.

Datatype

Datatypen beskriver hvor specifik den indtastede data er i forhold til det projektet det bliver brugt i. Vælges der f.eks. generisk data fra GenDK vil datatypen ofte være sat til “Generisk datasæt”. Bruges data fra EPDer afhænger det af hvilken type af EPD, der er tale om. En branche EPD vil ofte angives som “Gennemsnitligt datasæt”, produkt specifikke EPDer vil angives som “Specifikt datasæt” og projekt specifikke EPDer som “Projekt specifikt datasæt”. Nedenstående findes listen med muligt datatyper.

  • Generisk datasæt
  • Skabelon datasæt
  • Repræsentativt datasæt
  • Gennemsnitligt datasæt
  • Specifikt datasæt
  • Projekt specifik datasæt

Kilde

Kilden beskriver hvor din fase kommer fra. Hvor imod bygningsdele altid er Bruger så findes der en række forskellige kilder hvor din fase kan komme fra. Du kan ikke selv bestemme kilden til din fase. Bruger oprettede faser vil altid have kilden Bruger. Hvis kilden ikke er Bruger vil nogle indtastninger være låste så de ikke kan redigeres.

Hvis du gerne vil redigere fasen, kan du duplikere den, eller dupliker og erstatte den.

Udløbsdato

Udløbsdatoen der er specificeret for din fase. Efter den data er overskredet vil den give dig en warning og det anbefales at udskifte den med en der ikke overskredet.

Ekstern kilde

Den eksterne kilde bruges til at specificere hvor dataen der er indtastet i fasen kommer fra. Det kunne for eksempel være navnet på EPD-producenten eller den database hvor du har fundet dataene til fasen.

Ekstern id

Et ID der bruges til at specificere det indtastede data, hvis man skulle finde det ved i den eksterne kilde.

Ekstern version

Her specificerer du hvilken version af dataen du har brugt til indtastning.

Ekstern URL

Hvis der findes en direkte URL til den data som er blevet indtastet, kan den med fordel tastes her. Det gør det lettere for dem der skal tjekke LCA modellen igennem senere. Hvis det er muligt så skal der indtastes en permanent url ind her (Ofte vil databaser fortælle om en url er permanent eller ej).

Indikatorer

Indikatorer specificerer hvor meget fasen udleder. Alle indikatorerne er per x af indikatorenheden hvor x er indikatorfaktoren.

Her indtastes fasens: GWP, ODP, POCP, AP, EP, ADPE, ADPF, PERT, PENRT, RSF og NRSF.

Valgmuligheder

Når du har valgt en fase har du en række muligheder at vælge imellem. Nedenfor er de forskellige muligheder beskrevet fra venstre mod højre. Alt efter hvilken kilde din byggevare har, vil du have forskellige muligheder tilgængelige.

Omdøb

Du kan omdøbe din fase ved at klikke på omdøb knappen. Når denne klikkes åbnes en pop-up. Du kan kun omdøbe en fase hvis fasen har kilden Bruger.

Med denne pop-up kan du ændre navnet i det nuværende sprog. Hvis du gerne vil ændre det for andre end dit nuværende sprog skal du klikke på oversæt knappen med A ikonet. Når denne klikkes får du adgang til at ændre alle sprogene.

Du kan kun ændre en given fases navn hvis konstruktionen og byggevaren som fasen er føjet til og fasen selv har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie.

Skift kategori

Hvis du gerne vil skifte den kategori hvori fasen befinder sig kan du klikke på Skift kategori. Når denne klikkes vil du få en popup hvor du kan vælge imellem de forskellige fase kategorier i LCAbyg. I LCAbyg har vi tre forskellige lag af kategorier for faser.

Eksporter fase

Hvis du har en fase du gerne vil dele eller gemme så du kan bruge den i et andet projekt, kan du eksportere den ved at klikke på Eksporter fase. Når du klikker på denne vil du se en dialogboks der lader dig vælge lokation og navn.

Når du vælger gem, får du en pop-up i bunden der giver dig lokationen, og viser at det er gemt succesfuldt.

Du kan kun eksportere en fase hvis fasen har kilden Bruger.

Erstat alle af den valgte fase i hele projektet

Du kan erstatte alle af den valgte fase i hele projektet ved at klikke på Erstat alle af den valgte fase i hele projektet.

Når denne klikket vil den åbne biblioteket. Her kan du vælge den fase som du erstatter med.

Bemærk: Den erstatter kun de steder det er tilladt. Det vil sige den erstatter ikke faserne der er i låste scenarier, i låste konstruktioner eller i låste byggevare.

Dupliker

Du kan duplikere en fase ved at klikke på Dupliker knappen. Denne vil lave en klon af fase så den nye indeholder de samme informationer som den der blev duplikeret. Den nye fase vil have det samme navn som den gamle, med "klon" i slutningen. Den nye fase vil også automatisk blive valgt og sat til at have kilden Bruger.

Dupliker og erstat

Dupliker og erstat er en genvej til at duplikere en fase og derefter slette den gamle fra bygningsmodellen. Dette bliver ofte brugt hvis du har en fase der er låst fordi den ikke har kilden Bruger, men man ønsker at ændre i den.

Fjern fase

Du kan fjerne en fase fra bygningsmodellen ved at klikke Fjern fase. Du kan altid finde en fase igen i biblioteket nå du klikker Tilføj fase.